ParaMedisch Centrum Stad van de Zon, Gerrmann & Hammer fysiotherapie en Waarland fysiotherapie hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ParaMedisch Centrum Stad van de Zon, Gerrmann & Hammer fysiotherapie en Waarland Fysiotherapie houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ParaMedisch Centrum Stad van de Zon, Gerrmann & Hammer fysiotherapie en Waarland fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden door ParaMedisch Centrum Stad van de Zon, Gerrmann & Hammer fysiotherapie en Waarland fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Het opmaken van uw medisch dossier;
* Controle op het verzekeringsrecht;
* Administratieve doeleinden.
* Om u volgens de restricties van de zorgverzekeraar te behandelen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De behandelingsovereenkomst, welke tot stand komt nadat de therapeut de cliënt eerst informatie heeft geven over het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling en de goedkeuring daarvan van de cliënt (informed consent) na de afgenomen intake.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* BSN;
* Voornaam;
* Voorletters;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* Geboorte datum;
* (Zakelijk) Telefoonnummer;
* (Zakelijk) E-mailadres;
* Geslacht;
* Legitimatie;
* Uw huisarts.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

* Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna het medisch dossier voor 15 jaar (bij jeugd vanaf het 18e levensjaar nog 15 jaar) en 7 jaar voor gegevens betreffende financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief fitness abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ParaMedisch Centrum Stad van de Zon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De lidmaatschapsovereenkomst Fitness;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Het E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door ParaMedisch Centrum Stad van de Zon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

* Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Verstrekking aan derden

ParaMedisch Centrum Stad van de Zon is verplicht om een medisch dossier van u aan te leggen en bij te houden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* Het actueel houden van uw medische dossier. ParaMedisch Centrum Stad van de Zon deelt medisch gegevens met uw huisarts en/of uw verwijzer. Wij doen dit alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven.
* De controle op het verzekeringsrecht;
* De PREM;
* Het verzorgen van de (financiële) administratie;
* Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Persoonsgegevens die over mail verzonden worden, worden uitsluitend verzonden via een beveiligde mail

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ParaMedisch Centrum Stad van de Zon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

* Alle personen die namens ParaMedisch Centrum Stad van de Zon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* We documenteren, testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

ParaMedisch Centrum Stad van de Zon
Brandpunt 10
1705 SK Heerhugowaard
072-7431143
info@fysiostadvandezon.nl

Gerrmann & Hammer fysiotherapie
Bijlestaal 66
1721 PW Broek op Langedijk
0226-342640
info@fysiotherapiemcga.nl

Waarland fysiotherapie
Kerkstraat 63
1724 TZ Waarland
0226-420558

Deel dit: